Styrelsen hälsar Er välkomna      Uppdaterad 2011-08-08

Det skall finnas tre nycklar till lägenheten och två nycklar till tvättlåset. Extra nycklar till portentrén, källar- och vindsdörrar beställs enbart genom styrelsen, nycklarna är kopieringsskyddade. Om er nyckel till lägenheten är samma nyckel som den till källar- och vindsdörrarna beställer ni extranycklar till lägenheten enbart genom styrelsen, nyckeln är kopieringsskyddad. Har ni en separat nyckel till lägenheten skild från källar- och vindsdörrnyckeln kan ni kopiera nyckel på egen hand, nyckeln är ej kopieringsskyddad och ej med i något nyckelsystem. Varje hus har sin egen nyckelkod och samtliga medlemmar kan använda sin portnyckel till gemensamma utrymmen i sitt hus. Vidare passar portnyckeln till mittenhusets källardörr norra gaveln och till tvättstugan mittenhuset.

Till varje lägenhet hör ett vinds- och källarförråd, lås till dessa tillhandahålles av lägenhetsinnehavaren.

Samtliga medlemmar sorterar soporna i åtta fraktioner; biologiskt, brännbart, glas (klart och färgat), plåt, plast, tidningar och annat papper, kartong och batterier.

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma. Motioner behandlas och viktiga beslut fattas.

Föreningen är medlem i HSB och betalar medlemmarnas årsavgifter direkt till HSB.

Det finns ingen inre fond för lägenhetsreparationer, endast en yttre fond för underhåll av byggnaderna.

Föreningen har en egen TV- och satellitsignalmottagning för kanal SVT 1, SVT 2, SVT 24, Barn-/Kunskapskanalen, TV 3, TV 4, Kanal 5, TV 6 och Discovery. Kodade signaler för marksänd digitala dekodrar tas emot.

Vid hus Gibraltargatan finns det utomhus två cykelställ, vid Eklandagatan ett cykelställ och två cykelställ vid byggnad Lindströmsgatan. Det får inte på några villkor ställas cyklar i källargångar eller i trapphus. Dessa tas om hand och får kvitteras ut mot beskrivning.

Föreningen har en kö för de 28 stycken bilparkeringsplatser som drivs i föreningens regi vid Lindströmsgatan. Varje parkeringsplats har en stolpe med 230 volt för ev. motorvärmare. Det är flera års väntetid i kön och en månadshyra tas ut för parkeringsplatsen. Kommunen tillhandahåller boendeparkering mot en kvartalsavgift.

Takterrassen får nyttjas av medlemmarna med respekt för de som bor på fjärde våningen strax under terrassen. Har de boende öppet sina fönster letar sig ljudet lätt nedåt och kan störa vid sena kvällar.  Brandsläckare finns intill trapphusingångarna till vinden. Det finns inget bokningssystem för terrassen, först till kvarn...

Föreningen har en Gillestuga med plats för maximalt 20 personer som kan bokas mot en låg avgift och en deposition. Depositionen fås tillbaka efter genomgång med representant att allt är städat och övrigt är i sin ordning. Regler för gillestugan skall följas, om detta inte sker behålles depositionen. Tänk på att det bor människor ovanpå och att ljudet sprids lätt i trappuppgången.

Bostadsrättshavare ansvarar för ytskiktet i lägenheten, med detta menas bl.a. tapeter, golvmattor, trägolv, kakel och plastmatta eller klinkergolv i badrum med tillhörande tätskikt samt sil och klämring i golvbrunnen, dörrar inne i lägenheten och insidan på ytterdörren. Vidare skall lägenhetshavaren rensa golvbrunnen i badrummet och genast informera styrelsen om någon skada uppstår på ytskikten i badrummet.

Ventilationsventilen i badrummet går att dra rakt ut och skall göras rent för att uppnå bästa möjliga ventilation. Köksfläktens filter skall rengöras regelbundet. Spis och kyl- samt frysskåp tillhör bostadsrättshavarens ansvarsområde. Fönster och fönstermekanismen är likaledes lägenhetsinnehavarens ansvarsområde. Föreningen ansvarar enkelt utryckt för byggnadernas yttre, allmänna utrymmen och allt bakom ytskiktet i lägenheterna samt stamavlopp, stamvattenrör, stamvärmerör och huvudelkablar fram till central. Ofta finns det en kompletterande försäkring till hemförsäkringen, som benämns bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen omfattar i stora drag lägenhetshavarens ansvar för det inre underhållet enligt föreningens stadgar. Vid skada på ytskiktet i badrummet skall detta genast meddelas styrelsen. Ett gott råd är att teckna en sådan försäkring.

Allmän information om byggnader och föreningen

HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 bildades 1936 och består av tre byggnader, varav två är byggda 1936 och den tredje 1937. Föreningen består av 156 lägenheter och två kommersiella lokaler. Lokalerna hyrs ut till en restaurang (130 kvm) och en privatperson (13 kvm). Föreningens totala lägenhetsyta uppgår till 6566 kvm. Förvaltningen handhas av Kenita HB för ekonomisk administration,  HSB Göteborg avisering månadsavgifter, överlåtelser och pantsättning samt HSB Göteborg fastighetsservice.

Hus 1 omfattar 60 lägenheter, två kommersiella lokaler, två cykelutrymmen och en tvättstuga. Fyra balkonger finns på varje kortsida, totalt 8. Adressen är Gibraltargatan 21 A-E och fastighetsbeteckningen Johanneberg 45:1.

Hus 2 omfattar 48 lägenheter, en tvättstuga, styrelserum, fastighetsskötarutrymmen och ett duschrum med toalett. Tre balkonger finns på varje kortsida, totalt 6. Adressen är Eklandagatan 67 A-D och fastighetsbeteckningen Johanneberg 45:2.

Hus 3 omfattar 48 lägenheter, en tvättstuga, en gillestuga och ett duschrum med toalett. Tre balkonger finns på varje kortsida, totalt 6. Adressen är Lindströmsgatan 3 A-D och fastighetsbeteckningen Johanneberg 44:5.

Samtliga byggnader har vinds- och källarutrymmen som disponeras av bostadsrättshavarna. Konstruktionsmateriel är betong i olika former samt vindar och tak av trä med yttertaket av tjärpapp. Taket består av en solterrass med golv av underst betong, därefter en gummimassa och ovanpå en stenbädd av singel samt sist överst trätrallar.

Inkommande fjärrvärme i hus 2 distribueras tillsammans med varmvatten till hus 1 och 3 genom kulvertar under mark, totalt ca. 55 meter kulvert, returvärmen går tillbaka i samma kulvert. Kallvatten och avlopp tillförs respektive utförs för varje byggnad separat.

ROT - renoveringen 1983 innebar följande:

Hösten 1994 målades trapphusen om. Tvättstugornas olika maskiner byttes ut. Balkongerna (20 stycken) renoverades och nya betongplattor göts. Ytterdelen av fönsterkarmar och fönster målades om. Yttertaket lades om våren 1997.

Våren 1994 genomfördes en total besiktning av samtliga våtutrymmen. Under en tioårsperiod har tolv vattenskador upptäckts och åtgärdats. Ventilationssystemet besiktigades 1996.

Fastighetsservice utför olika entreprenörer. En städentreprenör städar trapphusen. Snöskottning sköts av Park och Naturförvaltningen.

Brandsläckare finns i vinds- och källarutrymmen vid varje trappuppgångsdörr.

Våren och sommaren 1999 installerades ett telefoni-/datanät. Föreningen äger telefoninätet och låter AllTele använda telefonnätet så att medlemmarna kan teckna billiga AllTele-abonnemang. Datanätet används så att medlemmarna kan teckna ett Internet-abonnemang via ett internt datanät (kat 5-kabel, TP-nät) från varje lägenhet kan nå Internet via en fast lina om 100 Mbps.

I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år 1999-2000 ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna behålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltargatan byggdes om åren 2001-2002 för sortering med restavfall i de sedan tidigare exister­ande sopnedkasten och i entréerna Gibraltargatan 21A och E finns nedkast för komposterbart avfall.

 

Under hela år 2005 pågick i byggnaden Gibraltargatan 21A-E omläggning av stamavlopp med ersättning av det gamla avloppet under byggnadens betonggolv från år 1935 med nytt plast­rörsavlopp hängt på källarväggarna och nedgrävt utanför västra fasaden. I samband med avlopps­omläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten år 2006 mellan fjärrvärmecentralen i byggnaden Eklandagatan 67A-D och byggnaden Gibraltargatan. Restaurang­lokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades med syftet att lokalen skall kunna härbärgera en modern restaurang. Ombyggnaden av restaurangen skedde i samarbete med hyresgästen CA enterprise AB.

 

År 2006-2007 har byggnadernas 577 fönster försetts med en plåtbeklädnad för att undvika målning av träfönster samt en plåtbeklädnad mellan påhängsfasad fönsterkarm, dörrar portentréer Gibraltarg. och källardörrar, totalt 1 675 271 kr med en avskrivning över 25 år.

 

Trädgården mellan byggnaderna Eklandagatan och Gibraltargatan fick stora skador vid avloppsom­läggningen år 2005 och kuvertomläggningen år 2005-2006. Trädgården blev allt mer vildvuxen och svårskött dessutom sker det ofta inbrottsförsök i källare och vind i byggnaden Eklandagatan. De andra byggnaderna Gibraltargatan och Lindströmsgatan har betydligt färre inbrottsförsök i källare och vind. Med denna bakgrund beslutade styrelsen att ta bort en del träd och alla vildvuxna dvärgtallar för att skapa en öppen trädgård med synligt berg, grusområden, gräsmattor, buskar och några få träd samt belysning. Arbetet påbörjades hösten 2007 och slutförs våren 2011.

 

Entréerna i byggnaden Gibraltargatan målades om år 2009 med uppsättning av nya belysningsarmaturer för bättre belysning.